اثر زلزله بر سازه های ویژه- قسمت اول

SKU:
۱۱۹۹۳

نوع مدرک:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۱۳۶
قیمت: 
۱۹۰,۰۰۰ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته