اثر زلزله بر سازه های ویژه- قسمت اول

SKU:
۱۱۹۹۳
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۳۶
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته