اثر زلزله بر سازه های ویژه- قسمت دوم

SKU:
۱۱۹۹۴
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۳۵
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته