اثر زلزله بر سازه های ویژه- قسمت دوم

SKU:
۱۱۹۹۴

نوع مدرک:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۱۳۵
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته