ارتعاشات در سیستم مکانیکی

SKU:
۱۱۴۱۸
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۸۱
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته