اصول استخراج معدن ۱ (استخراج سطحی) - قسمت اول

SKU:
۱۱۷۴۱
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۰۳
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته