اصول استخراج معدن ۱ (استخراج سطحی) - قسمت اول

SKU:
۱۱۷۴۱

نوع مدرک:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۱۰۳
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته