اصول استخراج معدن ۱ (استخراج سطحی) - قسمت سوم

SKU:
۱۱۷۴۳
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۰۴
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته