اصول انجماد وریخته گری - قسمت دوم

SKU:
۱۱۳۲۷
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۶۸
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته