الکترونیک قدرت-مبدل و معکوس کننده

SKU:
۱۱۱۲۲

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

تعداد صفحات: 
۱۰۵
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته