الکترونیک قدرت-مبدل و معکوس کننده

SKU:
۱۱۱۲۲
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۱۰۵
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته