انتقال حرارت

SKU:
۱۱۱۷۸

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۱۲۱
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته