انتقال حرارت پیشرفته- قسمت سوم

SKU:
۱۱۹۸۲

نوع مدرک:

تعداد صفحات: 
۸۶
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته