انتقال حرارت ۱

SKU:
۱۱۴۲۹
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۸۳
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته