انتقال حرارت ۱ - قسمت دوم

SKU:
۱۱۶۰۸

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

نام استاد:

قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته