بررسی سیستم‌های قدرت ۲ - قسمت اول

SKU:
۱۱۳۱۰
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته