بهره برداری از سیستم های قدرت

SKU:
۱۱۱۳۱
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۸۷
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته