تئوری آشکارسازی و تخمین - قسمت دوم

SKU:
۱۱۵۳۱

نوع مدرک:

نام استاد:

قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته