تئوری اطلاعات - قسمت اول

SKU:
۱۱۵۰۸
نوع مدرک: 
نام استاد: 
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته