تئوری اطلاعات - قسمت اول

SKU:
۱۱۵۰۸

نوع مدرک:

نام استاد:

قیمت: 
۱۹۰,۰۰۰ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته