تئوری اطلاعات - قسمت دوم

SKU:
۱۱۵۰۹

نوع مدرک:

نام استاد:

قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته