تبدیل داده (A/D)- قسمت دوم

SKU:
۱۱۴۶۳

نوع مدرک:

نام رشته و درس:

نوع و نام دانشگاه:

نام استاد:

قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته