ترمودینامیک - قسمت دوم

SKU:
۱۱۹۵۱

نوع مدرک:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۶۹
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته