ترمودینامیک پیشرفته

SKU:
۱۱۹۴۴

نوع مدرک:

تعداد صفحات: 
۵۷
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته