ترمودینامیک

SKU:
۱۱۳۹۵

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

تعداد صفحات: 
۶۹
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته