ترمودینامیک ۲

SKU:
۱۱۲۴۳

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

تعداد صفحات: 
۱۷۹
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته