تفسیر داده های چاه نگاری - قسمت اول

SKU:
۱۱۷۲۳
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۰۹
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته