حسابداری پیشرفته ۱ و ۲ - بخش دوم

SKU:
۱۲۰۰۶
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
منبع آزمون: 
تعداد صفحات: 
۱۱۵
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته