حقوق افرینش های فکری

SKU:
۱۲۰۹۵
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۸۹
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته