خواص مکانیکی مواد ۲ - قسمت اول

SKU:
۱۱۳۱۴

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

تعداد صفحات: 
۸۷
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته