خواص مکانیکی مواد ۲ - قسمت دوم

SKU:
۱۱۳۱۵

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

تعداد صفحات: 
۸۸
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته