رفتار سازمانی- قسمت اول

SKU:
۱۱۷۹۱
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نوع و نام دانشگاه: 
منبع آزمون: 
تعداد صفحات: 
۸۸
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته