طرحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD CAM)

SKU:
۱۱۴۲۷
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۵۵
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته