طرحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD CAM)

SKU:
۱۱۴۲۷

نوع مدرک:

نام رشته و درس:

نوع و نام دانشگاه:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۵۵
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته