عملیات حرارتی

SKU:
۱۱۴۲۶
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۸
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته