فرایند های انجماد پیشرفته - قسمت دوم

SKU:
۱۱۳۳۴
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۸۰
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته