قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت

SKU:
۱۱۱۴۶
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۵۴
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته