مبانی سازمان و مدیریت- قسمت سوم

SKU:
۱۱۷۸۹

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

نام استاد:

منبع آزمون:

تعداد صفحات: 
۹۴
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته