مکانیک آماری پیشرفته- قسمت اول

SKU:
۱۱۳۴۱
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۱۷
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته