مکانیک آماری پیشرفته- قسمت اول

SKU:
۱۱۳۴۱

نوع مدرک:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۱۱۷
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته