مکانیک آماری پیشرفته- قسمت دوم

SKU:
۱۱۳۴۲

نوع مدرک:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۱۱۹
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته