مکانیک آماری پیشرفته- قسمت سوم

SKU:
۱۱۳۴۳
نوع مدرک: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۱۹
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته