مکانیک خاک - بخش دوم

SKU:
۱۱۶۹۷
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۷۳
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته