مکانیک سنگ - قسمت اول

SKU:
۱۱۷۰۴
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۶۰
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته