مکانیک سنگ - قسمت دوم

SKU:
۱۱۷۰۵
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۶۱
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته