مکانیک سیالات ۲ - قسمت دوم

SKU:
۱۱۴۵۶
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته