کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت

SKU:
۱۱۸۹۱

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۱۷
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته