کاربرد کامپیوتر در سیستمهای قدرت

SKU:
۱۱۱۶۵

نوع مدرک:

نوع و نام دانشگاه:

نام استاد:

تعداد صفحات: 
۵۱
قیمت: 
۱۰۰,۰۰۱ ریال
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته