کنترل خطی

SKU:
۱۱۲۱۱
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۷۲
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته