آمار و احتمال

SKU:
۱۱۱۹۲
نوع مدرک: 
نام رشته و درس: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۱۰۰
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته